1 year after

📅 23 Feb 14:00 UTC

โศกนาฏกรรมสุดเศร้าในวงการเพลง
w/ Glaam Chaya, Thirathat Pooncharoen
ฟังเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวงการเพลง ที่แม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ก็อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่อยากให้มันเกิดขึ้น