3 years after

📅 22 Feb 13:00 UTC

เมียนมาเขาต้านรัฐประหารกันขนาดนี้ แล้วคุณพรี่ไทยเอาไงดีคะ!
w/ Ning Sirada, Lalita Hanwong, Pannika Wanich
อัพเดทสถานการณ์ต้านรัฐประหารในเมียนมามุมเสรีภาพประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ สื่อมวลชน การใช้ความรุนแรง ทำไมประท้วงต้านรัฐประหารเมียนมาจุดติดขนาดนี้ การหยุดงานประท้วงและอารยะขัดขืน ในเมียนมา การต้านรัฐประหารจะเกิดในไทยต้องเริ่มจากอะไร