3 years after

📅 26 Apr 10:00 UTC

#ทองแท้ไม่กลัวไฟ แต่กลัวคนใน Clubhouse
w/ Santi Kijwattanapaibul
มีคนกล่าวว่า อนุทิน คือ #ทองแท้ไม่กลัวไฟ แต่พอเรียกหาใน Clubhouse กลับไม่มา ??